Dječji vrtić RODA

Dječji vrtić Roda, Vulinčeva 1, 10 310 Ivanić-Grad

E mail: dv.roda.ivg@gmail.com

Kontakt: 01 3885 – 328 / 091 3885 – 328

Radno vrijeme ustanove: 06:30 – 16:30
Rad sa strankama i primanje poziva: 12:00 – 14:00

Opis

Redoviti cjelodnevni program odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi ostvaruje se u prvom privatnom dječjem vrtiću Roda u Ivanić Gradu, Vulinčeva 1. Obuhvaća dvije mješovite odgojne skupine: jednu mješovitu jasličku skupinu djece u dobi od prve do treće godine života, te drugu mješovitu vrtićku skupinu djece u dobi od četiri godine do polaska u školu.

Opće informacije

Dječji vrtić Roda prema čl. 3. Akta o osnivanju od 13. studenoga 2013. godine osniva se za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi o djeci rane i predškolske dobi. Dječji vrtić započeo je s radom s početkom pedagoške godine 2014. /2015., temeljem Rješenja Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji od 30. srpnja 2014. godine.

Vrtić je smješten u obiteljskoj kući obitelji Rodić. Inspirirani prezimenom, ustanovi nadjenusmo ime Roda. Parcela sadrži uz obiteljsku kuću, ozelenjene površine sa voćkicama koje će ujedno stvarati hlad, pomoćni objekt, parkiralište i natkriveni „etno“ kutak. Sigurnosno elektronički sistem regulacije ulazaka/izlazaka iz vrtića vrhunske je kvalitete, koja je bitna radi naših mališanaca.

Dječji vrtić Roda ustanova je koja je bitno drugačija od institucionalnog izgleda predškolskih ustanova. Sam pristup prema djetetu i roditelju uz bogato materijalno okruženje i opremu nisu jedini segmenti kvalitete, nego i stručni i motivirani mladi ljudi koji će se međusobno podržavati i poticati s ciljem da što bolje i uspješnije čuju i vide dijete i stvore obiteljsku atmosferu. Vizija djelatnika Vrtića bit će poticanje odgovornog, slobodnog, samopouzdanog, snalažljivog djeteta koje kreativno i kritički razmišlja i promišlja. Rana i predškolska dob su zasebna životna cjelina i poštujući to, stvorit ćemo vrtić u kojem se djetinjstvo živi… 🙂

Prednosti za roditelje

 • sve aktivnosti na jednoj uplatnici uključene u cijenu vrtića
 • fleksibilnost, obiteljsko okruženje, nenaplaćivanje dežurstva
 • umanjenje cijene za svaki izostanak 5 kn/dan
 • jačanje partnerstva roditelji – vrtić kroz sudjelovanje u projektima ustanove i kroz zajednička druženja i izlete
 • Cijena za roditelje s područja Ivanić-Grada iznosi 850,00 kuna (u skladu s opremljenošću, kvalitetom rada i stručnim kadrom). U cijenu je uključeno provođenje kraćeg programa sporta 2x tjedno i uskoro provođenje kraćeg programa engleskog jezika. Upisujemo i djecu s područja drugih općina uz potvrdu matične općine o sufinanciranju. Vrtić odobrava popuste za svako drugo upisano dijete 25%, za plaćanje pune ekonomske cijene 15%, te za svaki izostanak djeteta 5 kn/dan
 • sudjelovanje u međunarodnim projektima
 • Obiteljska atmosfera i manji kolektiv
 • heterogene skupine (manji uče od velikih, veliki jačaju samopouzdanje i stečene kompetencije, dinamičniji rad, kvalitetnija interakcija)
 • princip otvorenih vrata

Prednosti za odgajatelje

 • iskazivanje kreativnosti
 • stjecanje bogatijeg radnog iskustva
 • samostalnost u radu
 • stručno usavršavanje
 • ugodna radna atmosfera u novom kolektivu
 • obiteljska atmosfera
 • stažiranje i priprema za stručni ispit pod nadzorom stručne pedagoginje
 • mogućnost stimulacije za inicijativu i provedbu prepoznatljivih projekata od koristi za ustanovu

Upisi

U zahtjevu za upis navedena je sva potrebna dokumentacija, uz naglasak za djecu s područja Ivanić-Grada o naknadnoj dostavi potvrda o prebivalištu za roditelje i za dijete koje ne smiju biti starije od mjesec dana, što je jedan od uvjeta Grada Ivanić-Grada za sufinanciranje.

Obratite nam se s povjerenjem!

Procedura ispisa djeteta iz vrtića

Prema Ugovoru o ostvarenju redovitog programa predškolskog odgoja djeteta korisnik usluga koji ispisuje dijete iz vrtića dužan najkasnije 30 dana, a najranije 15 dana prije ispisa dostaviti ispisnicu uz obavezu podmirenja svih nastalih troškova.

Ispis je moguć isključivo sa 15. ili zadnjim danom u mjesecu nakon dostavljanja ispisnice, cijena se umanjuje 5 kn / dan.

Ako dijete ne boravi u vrtiću dulje od mjesec dana, korisnik usluga dužan je najkasnije do 45 dana dostaviti vrtiću pisanu obavijest o razlozima izostanka djeteta. U slučaju da korisnik usluga nije dostavio vrtiću pisanu obavijest o ispisu niti obavijest o razlozima duljeg izostanka,smatrat će se da je dijete ispisano iz vrtića protekom 60 dana od posljednjeg dana boravka djeteta u programu, a korisnik usluga dužan je platiti sve nastale troškove programa do tog roka.

Vrtić može otkazati pružanje usluga ukoliko korisnik usluga ne plati dospjele troškove programa najkasnije u roku 60 dana od dana dospjeća obveze, a potraživanja će se naplatiti putem ovrhe.

Vrtić može otkazati pružanje usluge i u drugim slučajevima utvrđenim općim aktima vrtića.

Ekonomska cijena u Dječjem vrtiću Roda iznosi 2.220 kuna. Cijena za roditelje – korisnike usluga dječjeg vrtića Roda koji obuhvaća redoviti cjelodnevni program odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi iznosi 850,00 kuna, dok razliku do pune ekonomske cijene sufinancira Grad Ivanić-Grad. U cijenu je uračunato provođenje kraćeg programa sporta u suradnji sa vanjskim stručnjacima dva puta tjedno po 45 minuta pod vodstvom sportskog pedagoga i kineziologa za svu djecu, te baby sign ili znakovanje za bebe u jaslicama.

U planu je provođenje kraćeg programa engleskog jezika koje će biti uračunato u cijenu. Uvođenje montessori skupine bit će nakon što se izvrše sve potebne radnje za izvođenje istog kao i definiranje same ekonomske cijene. Cijena se umanjuje 5/kn dan za svaki izostanak neovisno da li je dijete bilo bolesno. U vrtić su mogući upisi sa područja drugih općina, uz potvrdu matične općine o sufinanciranju ili uz plaćanje pune ekonomske cijene, na što odobravamo 15% popusta.

Cilj

Kurikulum Dječjeg vrtića Roda temeljit će se na humanističko-razvojnoj koncepciji koja poima dijete kao vrijednost samu po sebi sa svim svojim osobitostima, uvažava dostojanstvo djeteta, zadovoljava djetetove potrebe, zastupa njegova prava i osigurava kvalitetne uvjete za cjeloviti razvoj i učenje.

Odgojno – obrazovni proces temeljit će se na nacionalnom okvirnom kurikulumu koji je usmjeren na razvoj kompetencija djeteta – sklopova znanja, vještina i stavova potrebnih za osobni razvoj i samoostvarenje, društvenu uključenost, cjeloživotno učenje i budući profesionalni život. U građenju kurikuluma dječjeg vrtića bit ćemo usmjereni na sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa: djecu, odgojitelje i druge zaposlenike, roditelje i čimbenike društvene sredine…

Djelovanje

Djelovanje privatnog dječjeg vrtića Roda bit će u skladu sa postojećim zakonskim propisima koji se odnose na djelatnost predškolskog odgoja:

 • Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 93/13)
 • Državni pedagoški standard (NN 63/08, 90/10)
 • Prijedlog koncepcije razvoja predšk.odgoja i programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture br.7/8 1991)
 • Nacionalni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje